Bezpieczeństwo informacji

Niezbędnym elementem bezpieczeństwa procesów klinicznych jest bezpieczeństwo informacji, szczególnie danych gromadzonych w związku z realizacją świadczeń medycznych ( w wersji papierowej i elektronicznej). Istotną zmianą jest wdrażanie systemów elektronicznej dokumentacji medycznej, które nakładają ogrom nowych obowiązków na kadrę zarządzającą oraz personel medyczny. Najistotniejszym elementem jest budowanie odpowiedniej świadomości w organizacji.

Doradztwo w zakresie

  • właściwego wykorzystania informacji
  • zasad zabezpieczenia informacji przed dostępem osób nieupoważnionych
  • identyfikacji ryzyk i analizy metodą FMEA
  • wprowadzania działań zabezpieczających dane

Urządzenia medyczne rozwijają się w nowym kierunku dzięki właściwemu oprogramowaniu. Sprzęty medyczne są wyposażone w odpowiednią automatykę, dzięki której wyręczają personel medyczny w czynnościach powtarzalnych (np. pomiarowych), następnie ułatwiają podejmowanie decyzji klinicznych lub dostosowywanie aparatu do nowych potrzeb (np. wieku osoby badanej). Postęp urządzeń medycznych jest ściśle powiązany z aktywnym rozwojem infrastruktury telekomunikacji cyfrowej. Dzięki temu możliwe jest udzielanie usług medycznych na odległość, zwane telemedycyną. Obecnie nie tylko możliwe jest realizacja konsultacji lekarskiej na odległość, również możliwa jest konfiguracja niektórych urządzeń medycznych, przykładem jest rodzina kardiostymulatorów implantowanych, których zmiana programu działania odbywa się bez wizyty pacjenta w placówce medycznej, a nawet bez jego wiedzy.

Przepływ informacji w przedsiębiorstwie

Informacja to jedno z kluczowych aktywów każdej współczesnej placówki medycznej. Organizacja posiadająca cenne informacje- know how, może dzięki nim przejąć kontrolę nad znaczną częścią rynku i zyskać konkurencyjną przewagę. Każda firma przetwarzająca informacje jest jednak narażona na ryzyko ich utraty, zafałszowania bądź udostępnienia ich osobom niepowołanym. Z tego powodu coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie systemów i procedur zapobiegającym niepożądanemu udostępnieniu informacji poza organizacją. Systemami stworzonym w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa informacji i przeciwdziałaniu nieprawidłowościom w tym zakresie jest szereg norm ISO.

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji jest możliwe przy występowaniu w firmie odpowiedniego pakietu zabezpieczeń w postaci określonych procesów, procedur, polityk, struktur a także wykorzystaniu dostępnego sprzętu i oprogramowania.

Bezpieczeństwo informacji powinno być definiowane przez trzy podstawowe właściwości:

  • poufność – informacja nie jest udostępniana nieupoważnionym osobom, podmiotom lub procesom,
  • spójność – zagwarantowanie dokładności i kompletności danych,
  • dostępność – łatwość dostępu i użyteczność upoważnionym osobom.

Wdrożenie i utrzymywanie bezpieczeństwa informacji we współczesnych realiach rynkowych może być konieczne do utrzymania konkurencyjnej pozycji, spełnienia wymogów prawnych, zapewnienia płynności finansowej czy dbałości o odpowiedni wizerunek firmy. Analiza bezpieczeństwa informacji pozwoli placówkom medycznym na przeciwdziałanie największym zagrożeniom pojawiającym się w jej otoczeniu.

 Jak wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną?