Doradztwo w zakresie wdrożenia SZJ

zDoradzamy jak skutecznie zarządzać jakością w placówce medycznej (może to być mała przychodnia, gabinet lekarski,prywatna klinika czy szpital publiczny). Utrzymywanie systemu jakości powinno opierać się na ciągłym doskonaleniu i systematyce. Zarządzanie jakością nie jest osobnym obszarem w organizacji, lecz elementem, który wspiera zarówno procesy kliniczne, zarządzanie ludźmi, gospodarowanie zasobami jak i  poprawę bezpieczeństwa. Wdrożenie specjalistycznej normy PN-EN 15224 pozwala na poprawę komunikacji na linii lekarz-pacjent, lekarz-pielęgniarka, szacowanie ryzyka występującego w procesach klinicznych, określenie odpowiedzialności na każdym etapie procesu.

Zarządzanie jakością w szpitalu jest aspektem, który może wpływać również na wyniki finansowe.  Nowa wersja normy ISO 9001:2015 w dużej mierze dotyczy podejścia procesowego, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa procesów klinicznych. Proces jest to zbiór działań, które wzajemnie na siebie oddziałują przekształcając zasoby- „wejścia”  w efekty- „wyjścia”. Jeden proces oddziałuje na inny, dlatego wdrażając system zarządzania jakością należy uwzględnić wszystkie poziomy organizacji i wszystkie procesy (zarówno procesy główne, najważniejsze, te dla których organizacja istnieje, są one strategiczne i generują największy wynik finansowy dla organizacji,  jak i procesy pomocnicze, dzięki którym realizacja procesów głównych nie byłaby możliwa, wspierają te procesy). Skuteczny system oparty jest na ciągłym doskonaleniu, przy wykorzystaniu modelu PDCA (zaplanuj, wykonaj, sprawdź, popraw) każdy proces, aspekt, właściwość można polepszyć i usprawnić. Planowanie zależy od stopnia ryzyka występującego w danym procesie, wykonanie czyli przeprowadzenie procesy, sprawdzenie polega na monitorowaniu procesu-jego wskaźników, poprawianie związane jest z udoskonaleniem procesu.  Filozofia ciągłego usprawniania systemu pozwala na dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, wymagań klienta (wymagań prawnych, wymagań płatnika, standardów światowych), konkurencji.  To z kolei wpływa na poziom świadczonych usług medycznych, który wzrasta. Zarządzanie jakością w oparciu o wymagania ISO 9001:2015 to również zarządzanie wiedzą. Należy wszystkim pracownikom zapewnić dostęp do informacji ( są to wszelkiego rodzaju procedury, instrukcje, standardy, mapy procesów, diagramy, case study, szkolenia, mentoring, coaching, wiedza specjalistyczna, publikacje itp.), które zapewnią, że usługa jest świadczona zgodnie z aktualną wiedzą i dokumentami wewnętrznymi organizacji.

Zarządzając procesami, należy określić stan oczekiwany, wynik procesu. W celu prawidłowej realizacji procesu należy poznać wszystkie dane wejściowe do procesu- zasoby, dzięki którym możliwa jest realizacja procesu- np. świadczenie usługi medycznej,  a następnie danych wyjściowych z procesu, czyli efekt procesu, to co nazywamy wartością dodaną, to za co klient (płatnik publiczny jak i prywatny) chce zapłacić. Określić początek i koniec procesu, ponieważ dla każdej osoby granice procesu mogą być inne, np. dla pacjenta początkiem procesu wizyty u specjalisty może być wejście do przychodzi, natomiast dla lekarza specjalisty początkiem procesu może być wejście pacjenta do jego gabinetu celem porady. Jednym z ważniejszych elementów jest określenie KLIENTA i dostawcy procesu. Nie znając klienta, nie jesteśmy w stanie określić takich wymagań dla procesu, które spełnią oczekiwania klienta. Każdy proces powinien mieć określonego właściciela, osobę, która będzie odpowiadała i monitorowała realizację procesu- może to być np. kierownik oddziału, jednostki, osoba która będzie bardzo dobrze znała proces, jego mocne i słabe strony, osoba, która uczestniczy w tym procesie. W celu monitorowania procesu nowa norma ISO 9001:2015 wymaga mierzalności procesów. Procesy główne i pomocnicze powinny mieć określone wskaźniki, na podstawie których będzie można je ocenić, mogą to być np. ilość niezgodności w procesie rejestracji pacjenta w odniesieniu do 1 miesiąca, ilość zakażeń pacjenta w odniesieniu do 1 roku i szereg innych, które warunkują wykonanie usług zgodnie z procedurami, instrukcjami itp. Są to wskaźniki charakterystyczne dla prowadzonej działalności.  Poznanie procesu „od środka”  pozwala na jego monitorowanie, zwiększa stabilność oraz ujednolica jego rezultaty. Wartość dodana jest najważniejszym wynikiem procesu.

Doradzimy jak wdrożyć system zarządzania jakości, który będzie nie tylko zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, lecz również zgodny z filozofią szczupłego zarządzania-lean management. Nasze podejście wyróżnia to, że do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, rozpoznając stan aktualny organizacji i proponując system zarządzania (mapę stanu przyszłego), który nie tylko będzie skuteczny, lecz również zrozumiały przez pracowników, stanie się on częścią codziennej pracy, dla której personel będzie chciał rozwijać i usprawniać standardy i procesy, przy jednoczesnej minimalizacji marnotrawstwa, wszelkich ryzyk, które generują spore koszty dla organizacji.

Nasza oferta doradztwa może dotyczyć całej organizacji, wybranych procesów lub wybranego personelu. Doradzamy zgodnie z najnowszymi wersjami normy ISO 9001:2015, PN-EN 15224:2013 i aktualną wiedzą dotyczącą lean management (filozofii szczupłego zarządzania).

Doradzamy:

  • jak efektywnie przygotować i prowadzić dokumentację (również medyczną)
  • w komunikacji wewnętrznej systemu jakości
  • jak określić procesy w organizacji
  • w standaryzacji dokumentacji procesów i procedur
  • jak określić ryzyka i nimi zarządzać
  • jak rozwijać potencjał personelu
  • jak prowadzić szkolenia, których celem jest realne wdrożenie i utrzymanie systemu jakości

Zapraszamy państwa do skorzystania z oferty.